کمیته استانی:

· مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان

· مسئول امور زنان روستایی و عشایری استان

· نماینده معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان ،

·  نماینده اداره استاندارد استان،

· نماینده حفظ نباتات استان،

· نماینده زراعت استان،

· نماینده تولیدات گیاهی استان،

· مسئول محیط زیست و سلامت غذای استان

· نماینده مرکز تحقیقات استان

· کارشناس موضوعی شهرستان، مرکز و پهنه


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0