کمیته ملی:

  •  مسئول ملی کمیته:

      آقای دکتر عطاءالله ابراهیمی، معاون سازمان تات و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

  •  رئیس کمیته:

       آقای دکتر کریم موسوی، معاون اداری مالی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

  •  نایب رئیس کمیته:

      خانم دکتر مریم طهماسبی، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

  •  مسئول ملی طرح ها:  

      خانم مهندس محبوبه باطبی، رئیس گروه سازماندهی تولیدکنندگان خرد

  • کارشناسان ملی طرحها:

   1- طرح محصولات سالم و گواهی شده و طرح ایجاد باغچه‌های سلامت و بهبود تغذیه:

        خانم مهندس مرضیه فتحی، کارشناس دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

   2- طرح تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی:

        خانم مهندس فریبا تقی پور، کارشناس مسئول دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

   3- طرح کاهش ضایعات و تولید کمپوست خانگی:

        خانم مهندس نسرین حسنی، کارشناس دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

  •  مسئول برنامه، بودجه و عقد موافقتنامه:

       خانم مهندس مهری مداحی، معاون دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 مشاورین ملی طرح ها:

  • - طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی:

    دکتر مسعود حیدریان، رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان دهگلان – استان کردستان

  •  طرح کاهش ضایعات و تولید کمپوست خانگی:

    خانم مهندس اعظم خسروی نژاد، کارشناس خاک و آب  مرکزتحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

  • همکاران ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح ایجاد باغچه‌های سلامت و برنامه بهبود تغذیه:

    دکتراسماعیل زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

    دکتر رضا عزتیان، مسئول ملی برنامه ملی بهبود تغذیه جامعه


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0