کمیته ملی:

- مسئول ملی کمیته:

              دکتر عطاءالله ابراهیمی، ریاست موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

- رئیس کمیته:

              دکتر کریم موسوی، معاون اداری مالی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

- نایب رئیس کمیته:

              مهندس مهری مداحی، سرپرست دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

- مسئول ملی طرح ها:  

             مهندس محبوبه باطبی، رئیس گروه سازماندهی تولیدکنندگان خرد

- کارشناسان ملی طرحها:

   1- طرح ایجاد باغچه های سلامت و بهبود تغذیه:

                     مهندس مرضیه فتحی، کارشناس دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

   2- طرح تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی:

                     مهندس فریبا تقی پور، کارشناس مسئول دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

   3- طرح کاهش ضایعات و تولید کمپوست خانگی:

                    مهندس نسرین حسنی، کارشناس دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 

- کارشناس مسئول برنامه، بودجه و عقد موافقتنامه:

              خانم مهندس سارا باباییان، کارشناس مسئول دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 

- مشاورین ملی طرح ها:

  1- طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی:

                   دکتر مسعود حیدریان، رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان دهگلان استان کردستان

  2- طرح کاهش ضایعات و تولید کمپوست خانگی:

                   مهندس اعظم خسروی نژاد، کارشناس خاک و آب  مرکزتحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

- همکاران ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح ایجاد باغچه های سلامت و برنامه بهبود تغذیه:

               - دکتراسماعیل زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

               - دکتر رضا عزتیان، مسئول ملی برنامه ملی بهبود تغذیه جامعه


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0