مروری بر دستاوردهای اجرایی:

 

·  اخذ 40 مورد گواهی سلامت محصول (گپ ایرانی ) در سال 97

· اخذ 105 مورد گواهی استاندارد سلامت محصول در سال 98

· اخذ 304 مورد گواهی استاندارد سلامت محصول در سال 99

· اخذ 125 مورد گواهی استاندارد سلامت محصول در 6 ماه ابتدای سال 1400

· اجرای طرح برای  112 سایت تولید محصول استاندارد  برای 6 ماه دوم سال 1400

· پیش بینی دریافت 700 مورد گواهی محصول استاندارد در مجموع  از سال 97   تا انتهای سال  1400

· آموزش بیش از 67000 زن روستایی از از سال 97  تا نیمه اول سال 1400

 

با رویکرد به بهره مندی از نتایج آزمون خاک و آب، روند مصرف کودهای شیمیایی کاهش یافته و با کودهای آلی جایگزین گردید. همچنین استفاده از سموم پرخطر حذف شد و مبارزه های فیزیکی، تلفیقی و بیولوژیکی جایگزین شده است. اطلاعات تولید کنندگان در سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی  (سماک)، ثبت  می گردد و همه محصولات تحت پوشش  این طرح پس از طی مراحل مختلف نظارتی داخل مزرعه توسط مدیران کنترل کیفی در مراحل کاشت، داشت و برداشت از نظرارزیابی باقیمانده آلاینده ها آزمایش می شوند و در نهایت در صورت انطباق محصول نهایی با استانداردهای ملی ذیربط، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران موفق به اخذ پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها و مجاز به استفاده از لیبل نشان بر روی محصول می شوند.

از دستاوردهای طرح کاهش ۷۵ درصد در مصرف سموم شیمیایی، کاهش ۶۲ درصد در مصرف کودهای شیمیایی و افزایش 39 درصد ریزمغذی های خاک در عرصه های تولید تحت پوشش طرح بوده است.

اگر چه محصولات استاندارد از بازار بهتری برخوردار هستند، ولی تولید کنندگان اقبال بیشتری برای تولید در قالب کشاورزی قراردادی نشان می دهند که به بازار های مطمئن عرضه محصولات خود دسترسی داشته باشند اجرای این طرح  باعث ترویج و جریان سازی فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده  در جوامع محلی  محلی گردید.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0