مراحل اجرایی کار:

 

1- برگزاری کارگاه آموزشی( آموزش آموزشگران) در زمینه عملیات خوب کشاورزی

2- تدوین دستورالعمل اجرایی طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد، طراحی دوره های آموزشی، فرمها و ...

3- برگزاری کارگاه آموزشی- توجیهی برای دست اندرکاران و مجریان طرح استانی

4- تشکیل کمیته فنی (شامل عوامل موثر در طرح در استان و شهرستانهای مورد نظر

5- انتخاب محصول بر اساس اولویتهای ملی و استانی

6- انتخاب مکان اجرا، تابع اصلی و تابعین فرعی( مشتمل بر کشاورز متقاضی همکاری در طرح و منطبق با شرایط مندرج در دستورالعمل و سامانه )

7- اجرای برنامه های آموزشی، قرارداد با شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفی و سایر مراحل اجرایی

8- ارسال مستندات و گزارش های مرحله ایی و نهایی

 

عناوین اهم مطالب آموزشی برای زنان روستایی و عشایری و کارشناسان ذینفع  :

 

1- نحوه ی ثبت نام  در سامانه پنجره واحد کشاورزی  و سماک

2- معرفی دستورالعمل حدمجاز آلاینده ها

3- قرارداد با شرکت بازرسی و مدیر کنترل کیفی

4- نمونه برداری از آب و خاک قبل از شروع کشت محصول و انتخاب برنامه آبیاری و برنامه کودی متناسب با نتایج آزمون

5- آشنایی با علفهای هرز و مبارزه با آن (تاکید بر استفاده ی حداقلی از نهاده های شیمیایی)

6- آشنایی با آفات و بیماریها و راههای مبارزه و پیشگیری از آنها (معرفی نهاده های بیولوژیک)

7- مدیریت خاک، تغذیه صحیح گیاهی و آشنایی با کودهای آلی و ...

8- برند سازی و بازاریابی


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0