اهداف کلی طرح:

 

1- توسعه کشاورزی پایدار

2- حمایت از روش های بومی و سنتی تولید با تکیه بر حداکثر تولید و انتخاب ارقام مطلوب و مورد نظر

3- جلوگیری و یا کاهش خطرات بهداشتی ناشی از کاربرد نهاده های  شیمیایی نامطلوب در فرایند تولید محصولات کشاورزی و کمک به حفظ سلامت جامعه

4- مدیریت منابع پایه مبنی بر حفاظت آب ، خاک و افزایش میکروارگانیزم های مفید در خاک

 

اهداف اختصاصی طرح

1- استقرار محصول سالم بر طبق استاندارد های ملی ایران در مزارع کوچک زنان روستایی و عشایری

2- کمک به اقتصادی نمودن تولیدات کشاورزی زنان روستایی و عشایری

3- توسعه اشتغال و کار آفرینی زنان روستایی و عشایری


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0