معرفی طرح

 

از سال 1395 موضوع ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم با محوریت زنان روستایی و عشایری مطرح شد. در همان سال تفاهم نامه ای بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی در زمینه آشنایی با فرایند تولید محصول سالم و استاندارد منعقد گردید. بر اساس این تفاهم نامه، 1920 نفر از زنان روستایی و عشایری در سال 95 با استانداردهای تولید محصول سالم آشنا شدند. با توجه به نتایج موثر اجرای این برنامه آموزشی مشترک در ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استقبال زنان روستایی از فراگیری این مباحث، ضرورت اجرای این برنامه با رویکرد اجرایی و عملیاتی مطرح شد. در ادامه با توانمندسازی جوامع محلی با تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد، در سال 97،  4 هزارنفر آموزش دیدند و در 42 سایت برنامه تولید محصول استاندارد اجرا شد. با توجه به نیاز جامعه روستایی و استقبال تولیدکنندگان این طرح هر سال  با گسترش تا کنون ادامه یافته است.

هدف از اجرای این طرح  ترویج  فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد از طریق آموزش و عملیات اجرایی به طور همزمان بوده است. بدیهی است ترویج این فرهنگ در خانواده های روستایی و عشایری علاوه بر جریان سازی در سطوح مختلف جامعه، از طریق آگاهی بخشی به فرزندان و کشاورزان آینده،  ضمانت اجرایی آن را در آینده نیز تقویت می کند.


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0