" طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی"

 

اهمیت تولید محصولات استاندارد و گواهی شده

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به تامین غذای سالم  و کافی، کشاورزی را  به سمت استفاده ی بی رویه از سموم و نهاده های شیمیایی و به دنبال آن آلودگی های زیست محیطی و ...گسیل نموده است.  از این رو  وزارت جهاد کشاورزی در جهت فراهم ساختن امکان دسترسی مردم به محصولاتی که از سلامت برخوردار هستند، ترویج تولید محصول استاندارد و گواهی شده با کمترین تکیه بر استفاده از نهاده های شیمیایی، حفاظت از خاک زراعی، جلوگیری از فرسایش خاک، پایداری و استمرار در تولید محصول سالم و بدون آلوده سازی منابع طبیعی و محیط زیست، برپایه توسعه پایدار کشاورزی، حفظ منابع پایه، دستیابی به امنیت غذایی و حفظ سلامتی مصرف کنندگان در اولویت قرار داده است.

 

اسناد بالا دستی در زمینه تولید محصول سالم و  استاندارد

با توجه به اهمیت تولید محصول سالم در تامین امنیت غذایی کشور،  این موضوع به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی مطرح شده و تکالیفی به شرح ذیل بر عهده دولتها قرار گرفته است . 

بند (ب) ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه: به منظور جلوگيرى از افزایش بى رویه مصرف سموم دفع آفات نباتى و کودهاى شيميایی، اتخاذ روشى نماید که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژیک به تدریج فراهم شود.

ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهاى شيميایی و سموم دفع آفات نباتى از جهت تأثيرات زیست محيطى را توسط وزارتخانه هاى جهاد کشاورزی ، بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محيط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ایران تهيه و به تصویب هيأت وزیران برساند.

اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي در اولويت قرار گرفتن توليد محصولات سالم ممنوع و يا محدود شدن مصرف سموم در عرصه هاي حساس زيست محيطي

- ماده 29 قانون افزايش بهره وري در بخش كشاورزي : كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت براي محصولات كشاورزي تعريف استانداردها و معيارهاي فرايند توليد تا عرضه محصولات كشاورزي

تكاليف برنامه پنجم توسعه :

- بند (و) ماده 34 : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي مقدار مصرف مجاز سموم و کودهاي شیمیایی براي تولید محصولات باغی و کشاورزي را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهاي شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید. وزارت جهادکشاورزي موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگسازي در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهاي شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

-  بند (د) ماده 143 : گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميائي و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديرييت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل25% سطح توليد تا پايان برنامه

- بند (ز) ماده 143: :ترويج استفاده از  كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه

- تبصره 2 ماده 149 :دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.

- تکالیف برنامه ششم توسعه:

- ماده 31 ج- توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه‌پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه

 

دلایل توجیهی اجرای طرح:

1. پاسخ به نیاز مردم که به حق انتظار دارند غذايي كه  مي خورند ايمن و مناسب براي مصرف باشد.

2. نگرانی مصرف کنندگان داخلی در ارتباط با احتمال باقیمانده بیش از حد مجاز آلاینده ها از جمله مایکوتوکسین ها، سموم ( آفت کش ها ) و فلزات سنگین و نیترات در محصولات زراعی و باغی

3. دغدغه کشور های خریدار محصولات کشاورزی ایران در ارتباط با احتمال باقیمانده بیش از حد مجاز آلاینده ها از جمله مایکوتوکسین ها، سموم ( آفت کش ها ) و فلزات سنگین و نیترات در محصولات زراعی و باغی

4. استفاده از توانمندی جوامع تولیدکنندگان زنان روستایی و عشایری کشور برای تولید و عرضه محصولات زراعی و باغی

5. آموزش و توسعه فرهنگ تولید محصولات گواهی از طریق توان افزایی و عملیات میدانی و اجرایی جوامع تولیدکنندگان زنان روستایی و عشایری کشور

6. فراهم ساختن امکان دسترسی مردم به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند

7. همگامی کشور با رویکرد نوین جهانی به عرضه محصولات کشاورزی گواهی شده

8. توسعه استفاده از خدمات کلینیک های گیاهپزشکی و شرکت های خدمات فنی و مهندسی 

9. کمک به تحقق اجرای تولید محصولات کشاورزی گواهی شده در قالب کشاورزی قراردادی


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0